Dhammadrops FaceBook
Home About us News Member Webboard Contact us
หัวข้อข่าว : Life Coach
วันที่ : 20 มีนาคม 2015
รายละเอียด :
กิจกรรมชวนร่วมครับ

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน
(Life Coaching)


----------------------------------------
20-22 มีนาคม 2558
ในสังคมอันซับซ้อน ชีวิตผู้คนมักถูกรุมเร้าให้เร่งตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลา

ทางเลือกที่เข้ามาจ่ออยู่ข้างหน้า หากเลือกได้โดยไม่ลังเลก็ไร้ปัญหา

...แต่ใช่หรือไม่ว่า ปัจจุบันผู้คนล้วนต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างโดดเดี่ยวจนเกินไป...
โค้ช คือ ผู้ที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นพบทางออกในสถานการณ์หนึ่งๆ ของชีวิตโดยไม่ต้องให้คำแนะนำ หรือ โค้ช คือ กัลยาณมิตรโดยแท้ ในสนามพลังที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยไม่รู้ตัวสำนึกแห่งกัลยาณมิตรหายไป ผู้คนต่างโดดเดี่ยวกันและกัน

การ โค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสามารถ ค้นหาความฝันที่ตนเองต้องการในชีวิตอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้แม้กับเยาวชนกระทั่งคนสูงอายุ ในทุกสถานการณ์ปัญหาและทางเลือกของชีวิต

การ โค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Laura Whitworth และ Henry Kimsey - House ทั้งสองได้ก่อตั้งสถาบันอบรมการโค้ช (The Coaches Training Institute -www.thecoaches.com) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ 18 ปีก่อน เนื้อหาและกระบวนการอบรมได้รับการปรับปรุง กระทั่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

<<จุดมุ่งหมาย>>
- พัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณค่าของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณค่าของตนเอง
- ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้อื่นมากกว่าการเข้าไปควบคุมบังคับ
- ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่น

<<เนื้อหาการอบรม>>
- การพัฒนาทัศนคติในด้านการเห็นชีวิตเป็นองค์รวม การศรัทธาในปัญญาของคู่สนทนา
- หลักการและกระบวนการโค้ชขั้นพื้นฐาน
- การฝึกโค้ชโดยใช้ทักษะต่อไปนี้คือ คำถามทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะ การตระหนักรู้อารมณ์ด้านลึกของตนเอง การชื่นชมในภาวะที่ผู้อื่นเป็น การสนทนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ

<<กระบวนการ>>
- เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
- เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
- ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

<<วิทยากร>>
จี รนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ (จ๊ะ) : เคยทำงานกับอาศรมวงศ์สนิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึง 2555 ในโครงการอบรมผู้นำระดับรากหญ้าสำหรับชาวพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีโอกาสเรียนการโค้ชขั้นพื้นฐานกับครูจากญี่ปุ่นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเป็นต้นมามีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้สมัครขอทุนเรียนขั้นกลางและ ขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช (Coaches Training Institute- CTI) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 จบการศึกษาและได้รับการรับรองขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช ปัจจุบันทำงานด้านการโค้ช โดยโค้ชเป็นรายบุคคลและสอนการโค้ชกับกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนในพม่าและลาว ในเมืองไทยให้กับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไปในประเทศไทย
ณฐ ด่านนนทธรรม (นะ) : อดีตเคยใช้ชีวิตอยู่ในเพศบรรพชิตมาหลายปี สนใจงานด้านพัฒนาสังคมโดยนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ให้สมสมัย ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้เข้ารับการอบรมการโค้ชที่เมืองไทยใน ปี 2549 เริ่มสนใจและนำการโค้ชมาปรับใช้กับงานอบรมในวาระต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

<<ตารางกิจกรรม>>

วันแรกของการอบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00น.
- แนะนำตัว
- ความคาดหวัง
- ข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกัน
- ตัวอย่างการโค้ช
- ถอดบทเรียน
- ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
- วงล้อชีวิต
13.30 - 17.00น.
- การสะท้อนกลับ ( Feedback )
- ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
- ภาวะที่เป็นอยู่และการกระทำ( Being and Doing )
- อ่านคำจำกัดความของทักษะ 10 อย่าง แล้วเลือกมา 1 อย่างเพื่อฝึก
- เลือกทักษะ 1อย่างเพื่อนำมาฝึก
- ฝึกการโค้ชเป็นวงใหญ่จากทักษะที่เลือกจะฝึก

วันที่ 2 ของการอบรม
09.00 - 12.00น.
- การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ ( Energy Tracking Char - ตารางพลังชีวิต)
- อธิบายแม่แบบการโค้ช และ หลักพื้นฐาน4 ประการในการโค้ช
- แนะนำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช
- ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
13.30 - 17.00น.
- กิจกรรมการใช้ญาณทัศนะ
- ตัวอย่างการโค้ชโดยใช้ญาณทัศนะ
- ฝึกการโค้ชโดยเน้นญาณทัศนะ และสะท้อนคืน
- เล่าเรื่องช่วงเวลาที่เรามีความสุขและค้นหาคุณค่าในเรื่องเล่า
- การบ้านฝึกโค้ช และสะท้อนคืน

วันที่ 3 ของการอบรม
09.00 - 12.00น.
- การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ ( Energy Tracking Chart - ตารางพลังชีวิต )
- ถอดบทเรียนจากการโค้ช
- ค้นหาศักยภาพภายใน/ตั้งสมญานามตามคุณค่าของแต่ละคน
13.30 - 17.00น.
- ฝึกโค้ชในแบบของตัวเอง (ตามสมญานามที่ได้) และสะท้อน
- ถอดบทเรียน
- ฝึกโค้ชเรื่องการนำการโค้ชไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- ประเมินผล และปิดวง
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

<<สถานที่>>
สวนศิวโมกษ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
*สถาน ที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

<<สอบถามเพิ่มเติมได้ที่>>
คุณ ถนอมสิงห์ โกศลนาวิน(ต่อ)
โทรศัพท์ 089 2355869
email: dhammadrops@gmail.com


ค่าลงทะเบียน 4500 บาท พิเศษ ชำระก่อน 10 มีนาคม นี้เท่านั้น

มีสองบัญชีให้เลือกครับ

ชื่อบัญชี มูลนิธิหยดธรรม
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี 667-2-69064-3
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี 557-2-03369-6

โอนแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ พร้อมถ่ายรูปในเสร็จส่งอีเมลมาเพื่อการสำรองที่ได้เลยครับ

ขอบพระคุณครับ

 

 

 

มูลนิธิหยดธรรม ตู้ ปณ. 54 แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-044220 Dhammadrops Organization Mail Box 54 Maerim Chiangmai 50180 Tel. 053-044220
© Copyright 2009 www.dhammadrops.org : All rights and reserved